لطفا به نکات زیر دقت فرمایید :

  1. در انتخاب فایل ها دقت کافی را داشته باشید .
  2. پسوند هر چرخ گلدوزی مشخص است لطفا  فقط پسوند دستگاه گلدوزی خود را با دقت انتخاب کنید .
  3. شما فقط مجاز به یک انتخاب یک پسوند فایل هستید.